Så målar du med linoljefärg

Linoljefärg på puts utomhus

Linoljefärg på puts har en lång tradition och användes ofta på fasader i stadsmiljöer på 1700- och 1800-talen. Linoljefärg ansågs hålla längre än kalkfärger och hade också en hög status tack vare sitt högre pris. Skillnaden att måla på puts och trä är liten och arbetsmetoden är i princip densamma. En viktig skillnad att tänka på är att trä alltid har ett neutralt pH-värde 7 medan en nyputsad yta är basisk och har ett högt pH-värde.

Det finns olika putsblandningar med varierande proportioner av kalk och cement men generellt säger man att en större andel cement i putsbruket påskyndar härdningstiden. När putsen härdar (karbonatiserar), sjunker det basiska pH-värdet efterhand och efter cirka tre månader har putsytan ett neutralt värde, pH 7.

Linolja och linoljefärg måste alltid målas på ett pH-neutralt underlag för att inte brytas ner och förstöras. Därför ska man alltid vänta minst tre månader innan man målar på en nyputsad yta. Det är svårt att mäta vilket pH-värde putsytan har eftersom man mäter pH-värden i en flytande lösning. Att måla på gammal puts är inga problem.

Målning med tre strykningar på ny puts

Putsen måste ha ett neutralt pH-värde (pH-7) för att kunna målas med linoljefärg. Ny puts kan målas först efter tre månader.

1. Grundstrykning

Blanda själv en grundfärg enligt följande:

40 % volym linoljefärg, 30 % volym rå linolja, 30 % volym balsamterpentin
(exempelvis:En liter grundfärg blandas så här: 4 dl. färg/ 3 dl. rå linolja/ 3 dl. balsamterpentin)

Stryk ut denna grundfärg jämnt och väl på ytan. Torktiden varierar beroende på väderlek. Beräkna 3-4 dygn vid torr och varm väderlek. Ytan skall kännas torr och lite sträv när man drar med handen över den.

Balsamterpentin består av destillerad kåda från olika barrträd och bryts ner i naturen. Den innehåller terpener som är den största beståndsdelen i naturliga eterisk oljor. Balsamterpentin ska inte förväxlas med lacknafta som är en petroleumprodukt. (För mer information om risker, se vårt säkerhetsdatablad).

Alternativ Grundfärg, utan balsamterpentin:

Blanda själv en grundfärg enligt följande:

50 % volym linoljefärg, 50 % volym rå linolja, låt torka minst 4-5 dagar

2. Mellanstrykning

åla med outspädd färg. Om färgen känns svår att stryka ut tunt på en grov puts kan man späda färgen med 10 % volym balsamterpentin. Låt torka minst 2-3 dygn.

3. Slutstrykning

Slutmåla med outspädd färg.

Målning med linoljefärgen Ottosson Vit Puts

Denna färg är en vit linoljefärg speciellt avsedd för putsade ytor. Den målas på pH-neutrala putsytor eller på tidigare målade putsytor. Färgen innehåller balsamterpentin och ska inte spädas. Måla två gånger tunt och jämnt med pensel eller roller. Färgen torkar upp halvblank.